685 IJsbrekers  en steiger Rozewerf (53442-5344)
685 IJsbrekers en steiger Rozewerf (5342-5344)
678. IJsbrekers Marken (5339-5341)
678. IJsbrekers Marken (5339-5341)
662 Vuurtoren Marken onder winterse omstandigheden (0669-0675)
662 Vuurtoren Marken onder winterse omstandigheden (0669-0675)
661 Vuurtoren Marken onder winterse omstandigheden (0662-0668)
661 Vuurtoren Marken onder winterse omstandigheden (0662-0668)
645. Bootje Marken (8506)
645. Bootje Marken (8506)
644. IJsbrekers Marken (8414)
644. IJsbrekers Marken (8414)
617 Paard van Marken (8105-8106)
617 Paard van Marken (8105-8106)
616 Paard van Marken
616 Paard van Marken
592 Paard van Marken (7915-7918)
592 Paard van Marken (7915-7918)
552. Paard van Marken (2275)
552 Paard van Marken (2275)
540. IJsbrekers Rozewerf Marken 3242-3246
540. IJsbrekers Rozewerf Marken 3242-3246
536. Vuurtoren Marken bij zonsopkomst (0736)
536. Vuurtoren Marken bij zonsopkomst (0736)
535. IJsbrekers Marken
535. IJsbrekers Marken
528. Paard van Marken (0760)
528. Paard van Marken (0760)
500 Marken ijsbrekers Rozenwerf
500 Marken ijsbrekers Rozenwerf
499 Vuurtoren Paard van Marken
499 Vuurtoren Paard van Marken
442 Marken
442 Marken
53. Marken vuurtoren in het maanlicht
53. Marken vuurtoren in het maanlicht
52. Marken ijsbrekers
52. Marken ijsbrekers
51. Marken ijsbrekers
51. Marken ijsbrekers
50. Marken bootje
50. Marken bootje
48. Marken ijsbrekers
48. Marken ijsbrekers
47. Marken vuurtoren
47. Marken vuurtoren
46. Marken vuurtoren
46. Marken vuurtoren
45. Marken vuurtoren
45. Marken vuurtoren
44.Marken vuurtoren
44.Marken vuurtoren
43. Marken vuurtoren
43. Marken vuurtoren
42. Marken vuurtoren
42. Marken vuurtoren
41. Marken vuurtoren
41. Marken vuurtoren
40 Marken vuurtoren onder winterse omstandigheden
40 Marken vuurtoren onder winterse omstandigheden
39. Marken vuurtoren onder winterse omstandigheden
39. Marken vuurtoren onder winterse omstandigheden
38. Marken vuurtoren bij stormachtig weer
38. Marken vuurtoren bij stormachtig weer
37. Marken vuurtoren bij stormachtig weer
37. Marken vuurtoren bij stormachtig weer
36. Marken haven
36. Marken haven
35. Marken ijsbrekers
35. Marken ijsbrekers
34. Marken ijsbrekers
34. Marken ijsbrekers
33. Marken vuurtoren
33. Marken vuurtoren
32. Marken ijsbrekers
32. Marken ijsbrekers
31. Marken ijsbrekers
31. Marken ijsbrekers
30. Marken bootje
30. Marken bootje
29. Marken vuurtoren
29. Marken vuurtoren
28. Marken vuurtoren
28. Marken vuurtoren
27. Marken bootje en ijsbrekers
27. Marken bootje en ijsbrekers
26. Marken ijsbrekers Rozenwerf
26. Marken ijsbrekers Rozenwerf
25. Marken vuurtoren
25. Marken vuurtoren
24. Marken vuurtoren
24. Marken vuurtoren
23. Marken vuurtoren
23. Marken vuurtoren
22. Marken bootje
22. Marken bootje
21. Marken haven
21. Marken haven
18. Marken ijsbrekers
18. Marken ijsbrekers
17. Marken vuurtoren
17. Marken vuurtoren
16. Marken Rozenwerf
16. Marken Rozenwerf
15. Marken vuurtoren
15. Marken vuurtoren